Xia Wang

Xia Wang

Postdoc (joint with Prof. Guang Yao). Left to become a postdoc with Helen Zhang.
Wang